Polityka prywatności

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION

Polityka Prywatności www.transfertrapanipalermo.it

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Dokument ten zawiera sekcję poświęconą Kalifornijskim konsumentom i ich prawom do prywatności.

Dokument ten można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia Drukuj w Ustawieniach dowolnej przeglądarki.
Podsumowanie Polityki
Dane osobowe przetwarzane w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Reklama
Podobne grupy odbiorców Google Ads

Dane Osobowe: Tracker; Dane Użytkowania
Analityka
Google Analytics z anonimowym IP, Google Analytics i śledzenie konwersji Google Ads

Dane Osobowe: Tracker; Dane Użytkowania
Zbiór preferencji związanych z prywatnością
rozwiązanie zgody iubenda

Dane osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Tracker
iubenda Cookie Solution

Dane Osobowe: Tracker
Kontakt z użytkownikiem
Formularz kontaktowy

Dane osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko
Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
Google Fonts

Dane Osobowe: Tracker; Dane Użytkowania
Remarketing i targetowanie behawioralne
Remarketing Google Ads

Dane Osobowe: Tracker; Dane Użytkowania

Informacje dotyczące rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach

Oprócz każdej funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, w specjalnej sekcji Polityki plików Cookie.
Informacje kontaktowe

Właściciel i Administrator Danych

MANITA SRL
Via Vita 8-91100-Trapani (Sycylia)

Telefon komórkowy: + 39.328.800.9095
P. iva: 02620100814-REA: TP184608

Email kontaktowy właściciela: info@trapanitourismservice.com

Pełna Polityka
Właściciel i Administrator Danych

MANITA SRL
Via Vita 8-91100-Trapani (Sycylia)

Telefon komórkowy: + 39.328.800.9095
P. iva: 02620100814-REA: TP184608

Email kontaktowy właściciela: info@trapanitourismservice.com
Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych, które Ta aplikacja gromadzi, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: Tracker; dane użytkowania; imię; nazwisko; adres e-mail; dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej Polityki Prywatności lub w konkretnych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić świadczenie usług przez tę aplikację. W przypadkach, w których Ta aplikacja wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie-lub innych narzędzi śledzących-przez tę aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę aplikację służy do świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce Plików Cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę osoby trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.
Tryb i miejsce przetwarzania danych
Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieupoważnionemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w działanie tej aplikacji (administracja, Sprzedaż, marketing, Prawo, Administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron Można zażądać od właściciela w dowolnym momencie.
Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:

Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu ("opt-out"), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega Europejskiemu prawu o ochronie danych;
podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub jej zobowiązań przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega właściciel;
przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej właścicielowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych właściciela i we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazywanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy są również uprawnieni do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez właściciela w celu ochrony ich danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem, korzystając z informacji podanych w sekcji Kontakt.
Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją Umowy między właścicielem a Użytkownikiem są przechowywane do momentu pełnego wykonania takiej umowy.
Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionego interesu właściciela będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, gdy użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto właściciel może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.
Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, wypełnienia jego obowiązków prawnych, odpowiedzi na żądania egzekwowania prawa, ochrony jego praw i interesów (lub jego użytkowników lub stron trzecich), wykrywania złośliwych lub oszukańczych działań, a także w celu: analityki, wyświetlania treści z platform zewnętrznych, kontaktowania się z użytkownikiem, remarketingu i kierowania behawioralnego, reklamy i zbierania preferencji związanych z prywatnością.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu, użytkownik może zapoznać się z sekcją "szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych".
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej aplikacji, prawdopodobnie w oparciu o zainteresowania użytkowników.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Informacje i warunki użytkowania przedstawiono poniżej.
Niektóre z usług wymienionych poniżej mogą wykorzystywać trackery do identyfikacji użytkowników lub mogą wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, w tym tych wykrytych poza tą aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności odpowiednich usług.
Usługi tego rodzaju zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, w specjalnej sekcji "Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach" w tym dokumencie.
Google Ads Similar audiences (Google Ireland Limited)

Similar audiences to usługa reklamowa i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która wykorzystuje dane z remarketingu Google Ads w celu wyświetlania reklam użytkownikom o podobnych zachowaniach do użytkowników, którzy są już na liście remarketingowej z powodu wcześniejszego korzystania z tej aplikacji.
Na podstawie tych danych spersonalizowane reklamy będą wyświetlane użytkownikom sugerowanym przez Google Ads Podobni odbiorcy.

Użytkownicy, którzy nie chcą być zaliczani do podobnych grup odbiorców, mogą zrezygnować i wyłączyć korzystanie z trackerów reklamowych, przechodząc do: Ustawienia reklam Google.

Aby zrozumieć sposób wykorzystywania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką partnerów Google.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka Prywatności-rezygnacja.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.
Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być używane do śledzenia zachowań użytkowników.
Google Analytics z anonimowym IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania korzystania z tej aplikacji, przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Ta integracja Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Działa poprzez skrócenie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony w USA.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka Prywatności-rezygnacja.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.
Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania korzystania z tej aplikacji, przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka Prywatności-rezygnacja.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.
Śledzenie konwersji Google Ads (Google Ireland Limited)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi w tej aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia-Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.
Zbiór preferencji związanych z prywatnością

Ten rodzaj usługi umożliwia tej aplikacji zbieranie i przechowywanie preferencji użytkowników związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i przetwarzaniem ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.
Iubenda Consent Solution (iubenda srl)

Rozwiązanie zgody iubenda umożliwia przechowywanie i pobieranie zapisów zgody użytkowników na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji i preferencji wyrażonych w związku z udzieloną zgodą.
W tym celu korzysta z trackera, który tymczasowo przechowuje oczekujące informacje na urządzeniu użytkownika, dopóki nie zostaną przetworzone przez API. Tracker (funkcja przeglądarki o nazwie localStorage) jest w tym momencie usuwany.

Przetwarzane dane osobowe: Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Tracker.

Miejsce przetwarzania: Włochy-Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.
iubenda Cookie Solution (iubenda srl)

Rozwiązanie Iubenda Cookie pozwala właścicielowi zbierać i przechowywać preferencje użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności z wykorzystaniem plików cookie i innych trackerów w tej aplikacji.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker.

Miejsce przetwarzania: Włochy-Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.
Kontakt z użytkownikiem
Formularz kontaktowy (ta aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, użytkownik upoważnia tę aplikację do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub inne prośby wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane dane osobowe: adres e-mail; imię; nazwisko.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: identyfikatory.
Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.
Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.
Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts to usługa wizualizacji krojów pisma świadczona przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej aplikacji włączenie tego rodzaju treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia-Polityka Prywatności.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.
Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi umożliwia tej aplikacji i jej partnerom informowanie, optymalizację i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej aplikacji przez użytkownika.
Działanie to jest ułatwione przez śledzenie danych o użytkowaniu i za pomocą trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zarządzającym remarketingiem i kierowaniem behawioralnym.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu na podstawie list adresów e-mail.
Usługi tego rodzaju zazwyczaj oferują możliwość rezygnacji z takiego śledzenia. Oprócz funkcji rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, w specjalnej sekcji "Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach" w tym dokumencie.
Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

Remarketing Google Ads to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Ireland Limited, która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick.

Aby zrozumieć sposób wykorzystywania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką partnerów Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z używania przez Google trackerów do personalizacji reklam, odwiedzając ustawienia reklam Google.

Przetwarzane dane osobowe: Tracker; dane użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka Prywatności-rezygnacja.

Kategoria danych osobowych gromadzonych zgodnie z CCPA: informacje internetowe.

Przetwarzanie to stanowi sprzedaż w oparciu o definicję zawartą w CCPA. Oprócz informacji zawartych w niniejszej klauzuli, użytkownik może znaleźć informacje dotyczące sposobu rezygnacji ze sprzedaży w sekcji wyszczególniającej prawa kalifornijskich konsumentów.

Informacje dotyczące rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach

Oprócz każdej funkcji rezygnacji zapewnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w tym dokumencie, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak ogólnie zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, w specjalnej sekcji Polityki plików Cookie.
Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących ich danych przetwarzanych przez właściciela.

W szczególności użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
Dostęp do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy dane są przetwarzane przez właściciela, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię danych poddawanych przetwarzaniu.
Zweryfikować i zażądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.

Ograniczenia przetwarzania swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich danych. W takim przypadku właściciel nie będzie przetwarzał swoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
Usunięcia swoich danych osobowych lub ich usunięcia w inny sposób. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich danych od właściciela.
Otrzymać ich Dane i przekazać je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, na podstawie umowy, której użytkownik jest częścią lub na jej obowiązkach przedumownych.
Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść roszczenie do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonywaniu władzy publicznej powierzonej właścicielowi lub do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez właściciela, użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając podstawy związane z ich szczególną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli ich dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy właściciel przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.
Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Wnioski te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.
Polityka Cookies

Ta aplikacja używa trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, użytkownik może zapoznać się z Polityką Plików Cookie.
Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych
Czynności prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.
Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Ta aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.
Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą aplikacją (dzienniki systemowe), wykorzystując w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można zażądać od właściciela w dowolnym momencie. Proszę zobaczyć dane kontaktowe na początku tego dokumentu.
Jak obsługiwane są żądania "Do not Track"

Ta aplikacja nie obsługuje żądań "do not Track".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z której korzysta, spełnia żądania "Nie śledź", zapoznaj się z ich polityką prywatności.
Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tej aplikacji i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie możliwe - wysyłając powiadomienie do użytkowników za pośrednictwem wszelkich informacji kontaktowych dostępnych dla właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, właściciel pobierze od użytkownika nową zgodę, jeśli jest to wymagane.
Informacje dla kalifornijskich konsumentów

Ta część dokumentu integruje się i uzupełnia informacje zawarte w pozostałej części Polityki Prywatności i jest dostarczana przez firmę prowadzącą tę aplikację oraz, w zależności od przypadku, jej spółkę dominującą, spółki zależne i stowarzyszone (do celów tej sekcji określanych łącznie jako "my", "nas", "nasz").

Postanowienia zawarte w tej sekcji mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy są konsumentami zamieszkałymi w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki, zgodnie z "California Consumer Privacy Act of 2018" (użytkownicy są określani poniżej po prostu jako "ty", "twój", "Twój"), a w przypadku takich konsumentów postanowienia te zastępują wszelkie inne, potencjalnie rozbieżne lub sprzeczne postanowienia zawarte w Polityce prywatności.

Ta część dokumentu używa terminu "Dane Osobowe" zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (CCPA).
Kategorie gromadzonych, ujawnianych lub sprzedawanych danych osobowych

W tej sekcji podsumowujemy kategorie danych osobowych, które zebraliśmy, ujawniliśmy lub sprzedaliśmy oraz ich cele. Możesz przeczytać o tych działaniach szczegółowo w sekcji zatytułowanej "szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych" w niniejszym dokumencie.
Informacje, które zbieramy: kategorie danych osobowych, które zbieramy

Zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych o Tobie: identyfikatory i informacje internetowe.

Nie będziemy zbierać dodatkowych kategorii danych osobowych bez powiadomienia.
Jak zbieramy informacje: jakie są źródła danych osobowych, które zbieramy?

Zbieramy wyżej wymienione kategorie danych osobowych, bezpośrednio lub pośrednio, od ciebie, gdy korzystasz z tej aplikacji.

Na przykład, bezpośrednio podajesz swoje dane osobowe, gdy przesyłasz wnioski za pośrednictwem formularzy w tej aplikacji. Użytkownik przekazuje również dane osobowe pośrednio podczas poruszania się po tej aplikacji, ponieważ dane osobowe o użytkowniku są automatycznie obserwowane i gromadzone. Wreszcie, możemy zbierać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które współpracują z nami w związku z usługą lub funkcjonowaniem tej aplikacji i jej funkcjami.
Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje: udostępnianie i ujawnianie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych

Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy na Twój temat stronom trzecim w celach biznesowych. W takim przypadku zawieramy pisemną umowę z taką osobą trzecią, która wymaga od odbiorcy zachowania poufności danych osobowych i nie wykorzystywania ich do żadnych celów innych niż te niezbędne do wykonania umowy.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, gdy wyraźnie poprosisz lub upoważnisz nas do tego, aby zapewnić Ci naszą usługę.

Aby dowiedzieć się więcej o celach przetwarzania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją tego dokumentu.
Sprzedaż Twoich danych osobowych

Dla naszych celów słowo "sprzedaż" oznacza "sprzedawanie, wynajmowanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub w inny sposób przekazywane ustnie, na piśmie lub drogą elektroniczną, dane osobowe konsumenta przez firmę innej firmie lub stronie trzeciej, w celach pieniężnych lub innych cennych honorariów".

Oznacza to, że na przykład sprzedaż może się zdarzyć, gdy aplikacja wyświetli reklamy lub przeprowadzi analizy statystyczne ruchu lub wyświetleń, lub po prostu dlatego, że korzysta z narzędzi, takich jak wtyczki sieci społecznościowych i tym podobne.
Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy zażądasz od nas zaprzestania sprzedaży Twoich danych, zastosujemy się do Twojej prośby.
Takie wnioski mogą być składane swobodnie, w dowolnym momencie, bez składania jakichkolwiek weryfikowalnych wniosków, po prostu postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Instrukcje dotyczące rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub skorzystać z prawa do rezygnacji w odniesieniu do całej sprzedaży prowadzonej przez tę aplikację, zarówno online, jak i offline, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji, korzystając z danych kontaktowych podanych w tym dokumencie.
W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu umożliwienia operacyjnego funkcjonowania tej aplikacji i jej funkcji ("cele biznesowe"). W takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezbędny i proporcjonalny do celu biznesowego, dla którego zostały zebrane, oraz ściśle w granicach zgodnych celów operacyjnych.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe z innych powodów, takich jak w celach komercyjnych (jak wskazano w sekcji "Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych" w niniejszym dokumencie), a także w celu przestrzegania prawa i obrony naszych praw przed właściwymi organami, w przypadku gdy nasze Prawa i interesy są zagrożone lub poniesie rzeczywistą szkodę.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia.
Twoje kalifornijskie prawa do Prywatności i jak z nich korzystać
Prawo do wiedzy i przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci:

kategorie i źródła danych osobowych, które zbieramy o Tobie, cele, w których wykorzystujemy Twoje informacje i komu takie informacje są udostępniane;
w przypadku sprzedaży danych osobowych lub ujawnienia w celach biznesowych, dwie oddzielne listy, w których ujawniamy:
w przypadku sprzedaży kategorie danych osobowych zakupione przez każdą kategorię odbiorcy; oraz
w przypadku ujawniania informacji w celach biznesowych, kategorie danych osobowych uzyskane przez każdą kategorię odbiorcy.

Ujawnienie opisane powyżej będzie ograniczone do danych osobowych zebranych lub wykorzystywanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jeśli udzielimy odpowiedzi drogą elektroniczną, załączone informacje będą "przenośne", tj. dostarczone w łatwym do użycia formacie, aby umożliwić Ci przesłanie informacji do innego podmiotu bez przeszkód – pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli wszelkie jego dane osobowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez prawo (takich jak, między innymi, gdzie informacje są wykorzystywane do identyfikacji i naprawy błędów w tej aplikacji, wykrywania incydentów bezpieczeństwa i ochrony przed nieuczciwymi lub nielegalnymi działaniami, wykonywania pewnych praw itp.).

Jeśli nie ma zastosowania żaden wyjątek prawny, w wyniku skorzystania z twojego prawa usuniemy Twoje dane osobowe i zlecimy to każdemu z naszych usługodawców.
Jak korzystać z praw

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, należy przesłać nam swoją możliwą do zweryfikowania prośbę, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych podanych w tym dokumencie.

Aby odpowiedzieć na Twoją prośbę, musimy wiedzieć, kim jesteś. Dlatego możesz skorzystać z powyższych praw, składając weryfikowalny wniosek, który musi:

podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam w rozsądny sposób zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem;
opisz swoją prośbę z wystarczającą szczegółowością, która pozwala nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią.

Nie odpowiemy na żadne żądanie, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości, a zatem potwierdzimy, że posiadane przez nas dane osobowe rzeczywiście odnoszą się do ciebie.

Jeśli nie możesz osobiście przesłać weryfikowalnego wniosku, możesz upoważnić osobę zarejestrowaną w kalifornijskim Sekretariacie Stanu do działania w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz złożyć wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej podlegającej władzy rodzicielskiej.

Możesz przesłać maksymalnie 2 wnioski w okresie 12 miesięcy.
Jak i kiedy mamy obsłużyć Twoją prośbę

Potwierdzimy otrzymanie twojego weryfikowalnego żądania w ciągu 10 dni i Dostarczymy informacje o tym, w jaki sposób przetworzymy twoje żądanie.

Odpowiemy na Twoją prośbę w ciągu 45 dni od jej otrzymania. Jeśli potrzebujemy więcej czasu, wyjaśnimy Ci powody i ile czasu potrzebujemy. W związku z tym należy pamiętać, że realizacja żądania może potrwać do 90 dni.

Nasze ujawnienie (- y) obejmie okres poprzedzających 12 miesięcy.

Jeśli odrzucimy Twoją prośbę, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej odmowy.

Nie pobieramy opłat za przetwarzanie lub odpowiadanie na twoje weryfikowalne żądanie, chyba że takie żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne. W takich przypadkach możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań na żądanie. W obu przypadkach poinformujemy o naszych wyborach i wyjaśnimy ich przyczyny.
Definicje i odniesienia prawne
Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami-w tym osobistym numerem identyfikacyjnym — pozwalają na identyfikację lub identyfikowalność osoby fizycznej.
Dane Użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądania do serwera, Rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), Kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu każdej wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki podążanej w aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego użytkownika.
Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.
Osoba, Której Dane Dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
Data Processor (lub data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.
Administrator Danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania niniejszej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.
Ta Aplikacja

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Serwis

Usługi świadczone przez tę aplikację zgodnie z opisem w Warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.
Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ciasteczka

Pliki cookie to trackery składające się z małych zestawów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.
Tracker

Tracker wskazuje dowolną technologię-np. Pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne, wbudowane Skrypty, e - tagi i odciski palców-która umożliwia śledzenie użytkowników, na przykład poprzez dostęp lub przechowywanie informacji na urządzeniu użytkownika.
Informacje prawne

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu przepisów, w tym Art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej aplikacji, Jeśli nie określono inaczej w tym dokumencie.

Privacy Policy
WhatsApp